PRIVACY
 

Verklaring gegevensbescherming

1. Overzicht gegevensbescherming

Algemene informatie

In de onderstaande informatie vatten we op eenvoudige wijze voor u samen wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u als persoon kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming kunt u vinden in onze in deze tekst opgenomen verklaring gegevensbescherming.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op onze website?
De exploitant van de website draagt zorg voor verwerking van de gegevens op deze website. De contactgegevens kunt u vinden in het colofon van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?
Een deel van uw gegevens wordt verzameld wanneer u die aan ons doorgeeft. Dat kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u op het contactformulier hebt ingevuld.

Andere gegevens worden bij uw bezoek aan onze website automatisch verzameld door onze IT-systemen. Dat zijn vooral technische gegevens (bijv. de internetbrowser, het besturingssysteem of het tijdstip van oproepen van de site). Deze gegevens worden automatisch geregistreerd zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?
Een deel van de gegevens wordt verzameld om foutloze terbeschikkingstelling van de website te kunnen garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt voor het analyseren van uw gebruikersgedrag.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht op kosteloze informatie over de herkomst, ontvangers en het doel van de van u opgeslagen persoonsgegevens. U hebt bovendien het recht om te verzoeken om rectificatie, intrekking of wissing van deze gegevens. Om dat te kunnen doen, evenals voor andere vragen over het onderwerp gegevensbescherming, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het in het colofon vermelde adres. U hebt verder het recht tot het indienen van klachten bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit en om onder bepaalde omstandigheden te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Meer informatie hierover vindt u in de verklaring gegevensbescherming onder „Recht op beperking van verwerking”.


2. Algemene en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De exploitant van deze site neemt de bescherming van uw persoonsgegevens bijzonder serieus. Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk door ons behandeld, overeenkomstig de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en deze verklaring gegevensbescherming.

Wanneer u gebruik maakt van deze website, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u als persoon kunt worden geïdentificeerd. In deze verklaring gegevensbescherming wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we die gebruiken. Bovendien wordt uitgelegd hoe en voor welk doel dat gebeurt.

We wijzen erop dat gegevensoverdracht via internet (bijv. in geval van communicatie per e-mail) veiligheidsrisico's met zich meebrengt. Een volledige bescherming van gegevens tegen inzage door derden is niet mogelijk.

Informatie over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor gegevensverwerking op deze website is:

W-BBB KLEEMEIER b.v.
Theo Westervoorde
De Maat 1-02
7271 CR BORCULO

Tel.: +31 (0) 545 272780
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De verantwoordelijke instantie is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, die alleen of samen met anderen beslist over het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens
(naam, e-mailadres, enz.).

Herroeping van uw toestemming tot gegevensverwerking

Veel procedures op het gebied van gegevensverwerking zijn uitsluitend mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. Al gegeven toestemming kunt u te allen tijde herroepen. Een informele mededeling per e-mail aan ons volstaat. Herroeping laat de rechtmatigheid van de tot het moment van herroeping verzamelde gegevens onverlet.

Recht van bezwaar tegen het verzamelen van gegevens in bijzondere gevallen en tegen direct marketing (art. 21 algemene verordening gegevensbescherming)

Wanneer gegevensverwerking plaatsvindt op basis van art. 6, lid 1, punt e of f, AVG, dan hebt u te allen tijde het recht om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens. Dat geldt ook voor op deze voorschriften gebaseerde profilering. De rechtsgrond waarop verwerking berust, kunt u vinden in deze verklaring gegevensbescherming. Wanneer u bezwaar maakt, zullen we verwerking van de desbetreffende persoonsgegevens van u staken, tenzij we dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als verwerking dient voor instelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen (bezwaar volgens art. 21, lid 1, AVG).

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt voor het doel van direct marketing, dan hebt u het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens voor dergelijke marketingdoelen. Dat geldt ook voor profilering, in zoverre die verband houdt met direct marketing. Na het maken van bezwaar worden uw persoonsgegevens niet meer voor het doel van direct marketing gebruikt (bezwaar volgens art. 21, lid 2, AVG).

Recht tot het indienen van klachten bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van schending van de AVG heeft de betrokkene het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van zijn gewoonlijke verblijfplaats, zijn arbeidsplaats of op de plaats waar de vermoedelijke schending plaatsvond. Het recht om klachten in te dienen geldt onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte. Een lijst van gegevensbeschermingsfunctionarissen en hun contactgegevens is te vinden via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Mr. Aleid WOLFSEN, Voorzitter Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
Telefoon: +31 - (0)70-88 88 500
Fax: +31 - (0)70-88 88 501

Recht op gegevensoverdracht

U hebt het recht aan uzelf of aan een derde gegevens door te laten geven, in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat, die we op basis van uw toestemming of voor het nakomen van een overeenkomst automatisch verwerken. Wanneer u verzoekt om rechtstreekse overdracht van gegevens aan een andere verantwoordelijke, dan is dit uitsluitend mogelijk in zoverre dat technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-versleuteling

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-versleuteling voor beveiliging en bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of aan ons als exploitant van de website gerichte verzoeken. Een versleutelde verbinding kunt u herkennen aan het feit dat de adresbalk van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserbalk.

Wanneer SSL- of TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden uitgelezen.

Informatie, intrekking, wissing en rectificatie

U hebt in het kader van de van kracht zijnde wettelijke bepalingen te allen tijde recht op kosteloze informatie over de over u opgeslagen gegevens, evenals over de herkomst, ontvangers en het doel van gegevensverwerking. Indien van toepassing hebt u bovendien recht op rectificatie, intrekking of wissing van deze gegevens. Daarvoor, en voor andere vragen over het onderwerp persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het in het colofon vermelde adres.

Recht op beperking van verwerking

U hebt het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Om dat te kunnen doen, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het in het colofon vermelde adres. In de volgende gevallen hebt u recht op beperking van verwerking:

  • Wanneer u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben we normaal gesproken tijd nodig om dit te controleren. Gedurende de periode die we nodig hebben voor controle hebt u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Wanneer verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt/plaatsvond op onrechtmatige wijze, kunt u in plaats van wissing verzoeken om beperking van gegevensverwerking.
  • Wanneer we uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u ze nog wel nodig hebt voor instelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen, hebt u het recht om in plaats van wissing te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Wanneer u volgens art. 21, lid 1, AVG bezwaar hebt gemaakt, is het nodig uw belangen en onze belangen tegen elkaar af te wegen. Zolang nog niet vaststaat welke belangen zwaarder wegen, hebt u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer u verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van het opslaan ervan - uitsluitend worden verwerkt met uw toestemming, voor instelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen, ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of op grond van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een van de lidstaten.

3. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

Op sommige websites wordt gebruik gemaakt van zogenaamde cookies. Cookies brengen geen schade toe aan uw computer en bevatten geen virussen. Ze helpen ons erbij ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en die uw browser opslaat.

De meeste door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “sessiecookies”. Deze cookies worden na afloop van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen tot u ze zelf wist. Deze cookies stellen ons in staat uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen.

U kunt uw browser zodanig instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en ze alleen van geval tot geval worden toegestaan, dat cookies in bepaalde gevallen of normaal gesproken worden geweigerd en dat cookies automatisch worden gewist bij afsluiting van de browser. In geval van deactivering van cookies kan het zijn dat de website niet optimaal functioneert.

Cookies die nodig zijn voor de uitvoering van een elektronische communicatieprocedure of voor terbeschikkingstelling van bepaalde door u gewenste functies (bijv. de winkelmand), worden opgeslagen op basis van art. 6, lid 1, punt f, AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies voor technisch foutloze en optimale terbeschikkingstelling van zijn dienstverlening. Wanneer andere cookies opgeslagen worden (bijv. cookies voor het analyseren van uw surfgedrag), dan worden die in deze verklaring gegevensbescherming afzonderlijk behandeld.

Serverlogboekbestanden

De provider van de site verzamelt informatie en slaat die automatisch op in zogenaamde serverlogboekbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft.
Dit zijn:

  • - browsertype en -versie,
  • - gebruikt besturingssysteem,
  • - url van doorverwijzing (referrer),
  • - hostnaam van de om toegang vragende computer,
  • - tijdstip van de aanvraag van de server,
  • - IP-adres.

Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen.

Registratie van de gegevens vindt plaats op basis van art. 6, lid 1, punt f, AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij technisch foutloze weergave en optimalisering van zijn website. Daarvoor is het nodig serverlogboekbestanden aan te maken.

Onze B2B-webshop is uitsluitend beschikbaar voor actieve, bestaande zakelijke klanten. We gebruiken hiervoor het e-mailadres van de desbetreffende contactpersoon, evenals zijn adresgegevens, om de bestelling af te handelen. Deze gegevens worden uitsluitend voor dit doel verzameld, verwerkt en/of gebruikt en worden gewist zodra ze voor het behalen van het doel van verzamelen ervan niet langer nodig zijn.

We maken geen gebruik van Google Analytics of soortgelijke tools.

 

4. Plug-ins en tools

youtube

Op onze website wordt gebruik gemaakt van plug-ins van de YouTube-site van Google. De exploitant van de site is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.

Wanneer u een bezoek brengt aan een van onze sites met een plug-in van YouTube, wordt verbinding gemaakt met de server van YouTube. Daarbij wordt aan de YouTube-server doorgegeven welke van onze sites u hebt bezocht.

Wanneer u bent ingelogd bij uw YouTube-account, kan YouTube uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel koppelen. U kunt dat voorkomen door u uit te loggen bij uw YouTube-account.

We maken gebruik van YouTube voor aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod. Dit is een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6, lid 1, punt f, AVG.
Meer informatie over hoe wordt omgegaan met gebruikersgegevens vindt u in de verklaring gegevensbescherming van YouTube, via: https://www.google.nl/intl/de/policies/privacy.